این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: برنامه نویسی زبان c-برنامه نمایش هندسی

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:0 - 21000000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 3 روز

تاریخ ایجاد: April 15, 2015, 8:11 p.m.
تاریخ پایان: April 24, 2015, 11:22 a.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: Mahsaaa
توضیحات

برنامه ای بنویسید که مختصات طول و عرض سه راس در صفحه 500 در 500 را بگیرد
تمام نقاط صفحه را در طول و عرض یکبار مرور کند و در صورتیکه نزدیکترین راس (فاصله اقلیدسی) به هر نقطه راس اول بود
رنگ قرمز و در صورتیکه نزدیکترین راس، راس دوم بود رنگ آبی و در صورتیکه نزدیکترین راس، راس سوم بود رنگ این نقطه را سبز کند
مثلا با گرفتن اعداد 100 و100 و 400 و 100 و 100 و 300 شکل زیر را در صفحه 500 در 500 رسم نماید

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
Slayer

20000 تومان در 1 روز

0 تومان 0 تومان 45
  • پذیرفته شد!
miladhamzeh

25000 تومان در 1 روز

0 تومان 0 تومان April 19, 2015, 3:13 a.m. 25
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟