این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است!

عنوان پروژه: KNN Technique for Analysis and Prediction of Temp

( وضعیت: با موفقیت به پایان رسیده )

میانگین پیشنهاد ها: تومان


محدوده بودجه:100000 - 150000 تومان


زمان پیشنهاد شده: 7 روز

تاریخ ایجاد: March 30, 2015, 2:28 p.m.
تاریخ پایان: April 15, 2015, 4:57 p.m.

مشخصات کارفرما


نام کاربری: saman94
توضیحات

در فایل توضیحات و خواسته ها که به همراه مقاله اصلی فرستاده شده

نام پیمانکار پیشنهاد مبلغ درخواستی برای شروع مبلغ ضمانت پیمانکار امتیاز پیمانکار
Programmer

150000 تومان در 7 روز

15000 تومان 0 تومان 69
  • پذیرفته شد!
پیامی برای نمایش وجود ندارد.

لطفا از ارسال اطلاعات تماس خودداری فرمایید. چرا؟